Pomiń łącza nawigacji
Strona główna

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach (art. 98 Pzp)

Sposób przekazywania rocznych sprawozdań

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. poz. 2038), sprawozdanie przekazuje się jedynie drogą elektroniczną za pomocą formularza umieszczonego na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. Adres portalu:

 

http://sr.uzp.gov.pl

 

Sprawozdanie przekazuje się do dnia 1 marca roku następującego po roku sprawozdawczym.

 

Aby przekazać roczne sprawozdanie należy:

  • posiadać login i hasło do zamieszczania ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych

 

Użytkownicy nieposiadający tych danych powinni wystąpić o ich przyznanie. W celu aktywacji konta BZP należy wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione wniosek (link do wniosku) przesłać do Urzędu Zamówień Publicznych na adres:

 

02-676 Warszawa, ul. Postępu 17A, Fax: (22) 458 77 00, e-mail: biuletynzp@uzp.gov.pl

 

Aby zmienić dane Zamawiającego w systemie potrzebne do zamieszczenia ogłoszenia lub rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach należy zwrócić się:

 

e-mailem (biuletynzp@uzp.gov.pl), faksem (022 458 77 00) lub pisemnie na adres Urzędu Zamówień Publicznych.

 

Zmiana dokonywana jest niezwłocznie.

 

Wszystkie dotychczas przyznane loginy i hasła BZP zachowują swoją ważność.

 

Kolejne czynności dotyczące wypełniania formularza Rocznych sprawozdań:

  • zalogować się do Systemu wprowadzając identyfikator użytkownika (login-BZP) oraz hasło-BZP,
  • wybrać opcję dotyczącą rocznego sprawozdania,
  • wypełnić formularz sprawozdania zaznaczając właściwe opcje i wypełniając odpowiednie pola,
  • przejść do ostatniej strony formularza i wybrać opcję „Przesłanie"

 

Potwierdzeniem, że sprawozdanie wpłynęło do UZP w wersji elektronicznej jest pojawienie się na stronie Systemu oraz w formularzu sprawozdania numeru referencyjnego i daty, wygenerowanych przez System.

 

System do przesyłania rocznych sprawozdań przesyła również na adres mailowy podany we wniosku o aktywację konta BZP powiadomienia o przekazaniu rocznego sprawozdania.

 

Zamawiający może w każdej chwili przerwać wpisywanie danych do sprawozdania. Takie sprawozdanie przechowywane jest w Systemie w Przerwanej sesji. Aby kontynuować wprowadzanie danych do sprawozdania, po zalogowaniu się do Systemu do przesyłania rocznych sprawozdań należy wybrać opcję „Przerwane sesje”.

 

Inne formy niż elektroniczna przekazywania sprawozdań nie są akceptowane.

 

W przypadku wątpliwości merytorycznych prosimy o kontakt z informacją prawną Urzędu:

tel. (22) 458 77 22 w dni powszednie, w godzinach 9:00 – 14:00

 

W przypadku problemów technicznych prosimy o kontakt:
e-mail: sprawozdania@uzp.gov.pl
tel. (22) 458 77 73, 458 77 57

 

W przypadku aktualizacji danych zamawiającego prosimy o kontakt:
e-mail: biuletynzp@uzp.gov.pl
tel. (22) 458 77 06

Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych